CENNIK – SZYBOWCE

Szkolenie szybowcowe za wyciągarką:

Teoretyczne:
Osoby do 25 r.ż. – 1000,00 zł
Osoby powyżej 25 r.ż. – 1400,00 zł

Praktyczne:
Osoby do 25 r.ż. – 4 900,00 zł
Osoby powyżej 25 r.ż. – 5 900,00 zł

Szkolenie uzupełniające do licencji pilota szybowcowego SPL* według cen za loty szkolne + instruktor:

– Przygotowanie do lotów termicznych i lądowania w terenie przygodnym
– Nauka wykonywania lotów termicznych
– Lot nawigacyjny: z instruktorem na odległość co najmniej 100 km (55NM) lub samodzielny na odległość co najmniej 50 km (27 NM)
– Przeszkolenie na nowy rodzaj startu: za samolotem po szkoleniu podstawowym za wyciągarką

* – realizacja niniejszego szkolenia nie jest obowiązkowa wg programu do licencji pilota szybowcowe – przeszkolenie na nowy rodzaj startu umożliwi pilotowi w przyszłości wykonywanie lotów przy zastosowaniu dwóch rodzajów startu: za wyciągarką oraz za samolotem. Procedura wpisania nowego rodzaju startu do posiadanej już licencji wiąże się z dodatkowym szkoleniem i dodatkowym egzaminem LKE oraz ponownym wydaniem licencji SPL. Minimalna ilość startów i godzin lotów do ukończenia zadania określone są w aktualnym programie szkolenia AM.

Szkolenie instruktorskie FI(S)

– kurs teoretyczny – 1000,00 zł
– kurs praktyczny – 2500,00 zł
– lot kwalifikacyjny – 350,00 zł

Loty szybowcowe:

Start za wyciągarką:
Członkowie AM loty treningowe** – 30,00 zł
Członkowie AM loty szkolne – 30,00 zł
Piloci niezrzeszeni w AM – 50,00 zł
Start za samolotem (zł/1min.):
Członkowie AM loty treningowe** – 18,00 zł
Członkowie AM loty szkolne – 18,00 zł
Piloci niezrzeszeni w AM – 34,00 zł

Opłata za szybowce – resurs – (zł/h):

SZD-54-2 Perkoz
Członkowie AM loty treningowe** – 102,00 zł
Członkowie AM loty szkolne – 198,00 zł
Piloci niezrzeszeni w AM loty treningowe – 150,00 zł
Piloci niezrzeszeni w AM loty szkolne – 279,00 zł

Pozostałe szybowce AM
Członkowie AM loty treningowe** – 60,00 zł
Członkowie AM loty szkolne – 150,00 zł
Piloci niezrzeszeni w AM loty treningowe – 102,00 zł
Piloci niezrzeszeni w AM loty szkolne – 228,00 zł

** – loty treningowe tylko dla osób posiadających ważną licencję SPL

Opłaty dodatkowe w lotach szkolnych i KTP:

Opłaty doliczane za każdy rozpoczęty lot:
Opłata instruktorska (nadzór na ziemi i w powietrzu) do 15 min. – 30,00 zł
Opłata instruktorska (nadzór na ziemi i w powietrzu) od 16-60 min. – 45,00 zł
Opłata instruktorska (nadzór na ziemi i w powietrzu) powyżej 60 min. – 60,00 zł
Pakiet dla członków AM aktywnych i udzielających się:
Istnieje możliwość zakupienia w cenie – 3300 zł pakietu na nielimitowany resurs szybowca dla członków AM z licencją przy spełnieniu poniższych warunków:
 1. Pakiet może być zakupiony wyłącznie przez członka AM, który jest aktywny i udziela się społecznie w AM.
 2. Pakiet można wykorzystać wyłącznie w danym sezonie lotnym, w którym został zakupiony do 31 grudnia br.
 3. Pakiet można zrealizować na dowolnym typie i egzemplarzu szybowca zgodnie z posiadanymi uprawnieniami na dany typ szybowca, i nie jest on związany z cenami podanymi w cenniku powyżej.
 4. Posiadacze pakietu ponoszą dodatkowo normalne opłaty za start za wyciągarką, start za samolotem oraz dodatkowe opłaty za lot z instruktorem lub lot pod nadzorem instruktora na ziemi jeżeli takie loty tego wymagają zgodnie z przepisami i programem szkolenia AM.
 5. Pakiet można realizować wyłącznie na aktualnie lotnych (dopuszczonych do lotów) i ubezpieczonych szybowcach dostępnych w AM.
 6. Pakiet można realizować jedynie w zorganizowanym dniu lotnym nadzorowanym przez kierownika lotów, który ma aktualne uprawnienia instruktora szybowcowego, lub kierownika lotów posiadającego uprawnienia do nadzorowania lotów szybowcowych zatwierdzonego przez ULC i za pisemną zgodą Kierownika Odpowiedzialnego AM

Loty zapoznawcze:

Lot po kręgu do 15 min. – start za wyciągarką*** – 200,00 zł
Lot po kręgu do 15 min. – start za samolotem – 350,00 zł
Hol szybowca na wysokość 1000m – start za samolotem – 550,00 zł

*** – płatne przed wykonaniem lotu + za każdą dodatkową minutę lotu powyżej 15 minut lotu dopłata – 3 zł./min (po uzgodnieniu pilota z osobą odbywającą lot zapoznawczy, jeżeli są ku temu warunki termiczne do przedłużenia lotu i osoba odbywająca lot zapoznawczy chce go przedłużyć i potwierdzi dokonanie dopłaty za dodatkowe minuty lotu). Maksymalny czas lotu zapoznawczego nie może przekroczyć 20min.

Opłaty dodatkowe:

Transport szybowca wózkiem (zł/km) – 1,23 zł
Kontrola Wiadomości Teoretycznych (KWT) – 50,00 zł
Wydanie zaświadczenia – innego niż: „Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia teoretycznego” (po podstawowym szkoleniu szybowcowym) oraz „Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia praktycznego do licencji pilota szybowcowego – SPL” (po realizacji całego szkolenia praktycznego do licencji SPL w ATO AM) – 60,00 zł
Opracowanie Indywidualnego Programu Szkolenia (IPS) – 250,00 zł

System wewnętrznego rozliczania punktowego członków Aeroklubu Mieleckiego

Założenie: 1 pkt. odpowiada wartości 1zł. Punkty nie mogą być przeliczane na złotówki i wypłacane w pieniądzu.

Za uzyskane pkt. można pokryć:

 • loty
 • starty za wyciągarką i samolotem
 • opłaty administracyjne w AM (ubezpieczenie, składki członkowskie, opłaty przedsezonowe, KWT)

Punkty można zdobyć za:

 • 3,5 pkt./hol wykonany na wyciągarce dla holownika z uprawnieniami,
 • 12 pkt./h wykonanych prac naliczane dopiero po odpracowaniu 50 godzin prac społecznych (nieodpłatnych) w danym sezonie lotnym
  tylko i wyłącznie zapisanych w dzienniczku prac społecznych i potwierdzonych podpisem przez Kierownika Odpowiedzialnego AM lub Szefa Technicznego AM.

Zasady obowiązujące pilotów i pilotów-uczniów korzystających ze sprzętu Aeroklubu Mieleckiego:

 1. Przed rozpoczęciem sezonu każdy pilot musi mieć opłacone i wprowadzone wszystkie składki członkowskie, opłaty przedsezonowe, opłacone KWT, oraz opłaty wpisowe do sekcji. Piloci, którzy nie będą mieli uregulowanych powyższych płatności, będą rozliczani za loty po cenach komercyjnych.
 2. Obowiązkowa przedpłata 500+, która musi być uiszczona przed rozpoczęciem sezonu lotnego. Wpłacona kwota 500 zł na konto AM będzie w 100% rozliczona za wykonane loty szybowcowe w danym sezonie i będzie widoczna po wpłacie w saldzie punktowym eChrono na plus.
 3. Obowiązkiem każdego pilota będzie posiadanie nieujemnego salda punktów w eChrono przed rozpoczęciem dnia lotnego po wykorzystaniu 500+. Piloci, którzy będą mieli ujemny stan salda punktów w eChrono mogą przed dniem lotnym okazać kierownikowi lotów dowód wpłaty na konto AM lub uiścić zaległą wpłatę gotówką w kasie AM, co jest warunkiem dopuszczenia do lotów.
 4. W przypadku zalegania w opłatach za loty i składki pilot nie będzie dopuszczony do lotów.